Politika ochrany oznamovatelů – whistleblowing

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), kterým je zapracována příslušná Směrnice, je společnost NYPRO hutní prodej, a.s., IČO 252 62 068, se sídlem č.p. 291, 542 34 Malé Svatoňovice subjektem, který je povinen zavést vnitřní oznamovací systém pro interní oznamování o možném protiprávním jednání (tzv. povinný subjekt).

 Hlavním cílem příslušné právní úpravy je účinná ochrana osob, které oznámí protiprávní jednání odehrávající se při práci nebo při výkonu jiné obdobné činnosti. Whistleblowing je nástrojem k omezování kriminality a řady nezákonných či nekalých jednání včetně porušování pracovněprávních předpisů.

Oznamovatel

Oznamovatel je ve smyslu § 2 zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů fyzická osoba, která se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z oblastí vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů, a která na takové protiprávní jednání upozornila.

Oznámení může prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit zaměstnanec, nebo osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení

Oznámením se rozumí podání fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Předmětem oznámení může být takové jednání, které:

 1. má znaky trestného činu
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
 4. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů v oblasti:
  1. ‌finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
  2. daně z příjmů právnických osob;
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  4. ochrany spotřebitele;
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
  7. ochrany životního prostředí;
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

‌V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má u Společnosti dojít, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže u Společnosti.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou pravdivé a autentické. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno pokutou ve výši až 50 tisíc Kč.

Oznámení lze podat:

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

 1. prostřednictvím elektronické pošty na adresu
  oznamovatel@nypro.cz
 2. písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu
  NYPRO hutní prodej, a.s., č.p. 291, 542 34 Malé Svatoňovice
  a obálku označte slovy „Neotvírat – oznamovatel“
 3. telefonicky příslušné osobě (viz níže) nebo po domluvě osobně

Formulář pro oznámení protiprávního jednání

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR. Více na odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/

Příslušná osoba

Příslušná osoba jako jediná přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost podaných oznámení a navrhuje následná opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

V souvislosti s výkonem uvedených činností je vázána mlčenlivostí, tak aby byla zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

Příslušnou osobou společnosti NYPRO hutní prodej, a.s., se sídlem č.p. 291, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 252 62 068 je:

‌Miloš Nývlt
tel. 499 829 334
email: oznamovatel@nypro.cz

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

O přijetí oznámení je povinna příslušná osoba do 7 kalendářních dnů od dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele oznámení o přijatých krocích k nápravě protiprávního stavu do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově či právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Vyloučení přijímání oznámení

Anonymní podání nejsou považována za oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů a příslušná osoba je neprošetřuje.

Společnost vylučuje oznámení od třetích osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Formulář pro oznámení protiprávního jednání

* Nutné vyplnit