Obchodní podmínky

Dodací a platební podmínky obchodní společnosti NYPRO hutní prodej, a.s., se sídlem 542 34 Malé Svatoňovice č.p.291

I.
Rozsah platnosti

 1. Tyto Dodací a platební podmínky obchodní společnosti NYPRO hutní prodej, a.s. (dále jen jako "Podmínky") jsou nedílnou součástí každé rámcové kupní smlouvy a/nebo jednotlivé kupní smlouvy uzavřené mezi společností NYPRO hutní prodej, a.s., IČ: 25262068, se sídlem 542 34 Malé Svatoňovice 291, Česká republika (dále jen jako "Prodávající"), a třetí osobou, jakožto kupujícím (dále jen jako "Kupující"), jejímž předmětem je prodej hutního materiálu, jakož i jiných produktů Prodávajícího (dále jen jako "Zboží"). Prodávající a Kupující se dále v těchto Podmínkách označují společně také jako Smluvní strany.
 2. Odchylky od těchto Podmínek jsou mezi Smluvními stranami platné jen tehdy, pokud jsou sjednány v uzavřené rámcové kupní smlouvě (dále jen „rámcová KS“) či v jednotlivých kupních smlouvách uzavíraných na základě objednávek Kupujícího (dále jen „jednotlivá KS“).
 3. Právní vztahy neupravené v jednotlivé KS, v rámcové KS ani v těchto Podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

II.
Předmět jednotlivých kupních smluv a jakost

 1. Pokud není v jednotlivé KS a/nebo rámcové KS dohodnuto jinak, je Prodávající povinen dodat Zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se takové Zboží zpravidla používá.
 2. Dodávané Zboží bude zabaleno způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu, a to i s přihlédnutím k místu dodání Zboží a způsobu přepravy.
 3. Prodávající potvrzuje, že u Zboží, na něž se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. a příslušné právní předpisy, vydá Kupujícímu písemné prohlášení o shodě.
 4. Množství Zboží v jednotlivých KS je určeno přibližně. Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, je přípustná množstevní odchylka u Zboží +/-10 %.
 5. Pokud je smluveno dodání Zboží s dokumenty kontroly (inspekční certifikáty), dodá je Prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání Zboží na adresu Kupujícího.


III.
Termín dodání zboží

 1. Pokud není dohodnut jiný termín dodání Zboží, je Prodávající oprávněn dodat Zboží kdykoliv. Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, je Prodávající oprávněn dodat Zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami. Kupující je povinen takto dodávané Zboží převzít a uhradit kupní cenu.
 2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato Kupujícím nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, pokud je sjednáno odeslání Zboží Kupujícímu. Okamžikem předání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.


IV.
Místo dodání zboží

 1. Pokud se Smluvní strany dohodnou, zajistí Prodávající dodání Zboží Kupujícímu. Pokud není místo, kam má být Zboží dodáno v jednotlivé KS uvedeno, považuje se za toto místo sídlo Kupujícího. V případě, že místo dodání Zboží není dostupné běžně používanými nákladními automobily, je Kupující povinen na tuto skutečnost Prodávajícího upozornit.
 2. Pokud není přepravní parita a výše úplaty za přepravu dohodnuta v jednotlivé KS, má Prodávající nárok na úplatu za přepravu ve výši dle ceníku Prodávajícího, a není-li ani tak určena, pak ve výši obvyklé v době dodání Zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy. Náklady na dopravu budou Kupujícímu vyúčtovány jako samostatná položka.
 3. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí Zboží v dohodnuté době v místě plnění.Osoba oprávněná k převzetí Zboží pro Kupujícího je povinna převzetí potvrdit na dokladu o splnění (na dodacím listu) s uvedením své identifikace (jméno a příjmení hůlkovým písmem, funkci, číslo OP, vlastnoruční podpis příp. razítko Kupujícího).
 4. V případě, že Zboží, které má být odebráno u Prodávajícího, nebude Kupujícím odebráno nejpozději do deseti (10) dnů od sjednaného termínu plnění dodávky Zboží, má Prodávající právo od takové kupní smlouvy odstoupit.
 5. Kupní cena dohodnutá v jednotlivé KS je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit. Nedojde-li k dohodě o ceně, platí ceny uvedené v ceníku Prodávajícího, platném ke dni uzavření jednotlivé KS.
 6. V případě, že Kupující se s prodávajícím dohodne, že na dodávaném Zboží mají být provedeny úpravy (dělení, řezání) má Prodávající nárok na úplatu za tyto úpravy Zboží. Tato úplata bude sjednána v příslušné jednotlivé KS nebo bude stanovena na základě platného ceníku Prodávajícího. V případě, že se Kupující dostane do prodlení s odebráním Zboží, na němž byly provedeny úpravy, a Prodávající na základě této skutečnosti odstoupí od jednotlivé KS, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 40 % z kupní ceny Zboží. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.


‌V.
Dodací podmínky, neplacení předchozí dodávky a vratné obaly

 1. Není-li  Smluvními stranami dohodnuto jinak, platí, že Prodávající je oprávněn účtovat kupní cenu Zboží dnem, kdy bylo Zboží předáno prvnímu dopravci.
 2. Vratné obaly budou Prodávajícím Kupujícímu vyúčtovány a Kupující se zavazuje vratné obaly zaplatit. Při vrácení zpět Prodávajícímu budou obaly dobropisovány.
 3. S ohledem na to, že obal je pevnou (nedílnou) součástí dodávaného Zboží, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 477/2001 Sb., povinnost zpětného odběru obalu přenesena na Kupujícího.
 4. Dodání dalšího Zboží Kupujícímu je podmíněno skutečností, že Kupující není v prodlení s platbami za předchozí dodávky Zboží a služeb od Prodávajícího. Pokud je Kupující v prodlení s platbami za předchozí dodávky Zboží příp. má překročen sjednaný odběrní limit, nemá Prodávající povinnost uzavřít další kupní smlouvu s kupujícím a pokud již je kupní smlouva na další dodávky uzavřena, není Prodávající povinen toto Zboží kupujícímu dodat a po dobu prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny není Prodávající v prodlení s dodávkou Zboží, a nelze tedy vůči němu uplatňovat jakékoli sankce pro nedodání tohoto Zboží. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit i od těchto již uzavřených jednotlivých KS.


VI.
Odpovědnost za vady

 1. Kupující je povinen Zboží při jeho převzetí pečlivě prohlédnout zda nemá vady a zkontrolovat jeho množství. Případné takto zjištěné vady Zboží je Kupující povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu. K pozdějšímu uplatnění vad Zboží nebude přihlíženo.
 2. Kupující je povinen oznámit případné vady Zboží Prodávajícímu písemnou formou (dále jen „Reklamační protokol“). V Reklamačním protokolu musí Kupující uvést zejména přesné označení vadného Zboží (název), popis vady nebo přesné označení, jak se vada projevuje, počet vadných kusů nebo jiné určení množství Zboží, jehož se vada týká, popř. chybějící množství a odkaz na příslušný daňový doklad – fakturu, jímž byla dodávka Zboží vyúčtována a návrh způsobu řešení reklamace. Prodávající je rovněž povinen prokázat, že Zboží pochází od Prodávajícího.
 3. V případě zjištění jakékoli vady Zboží je Kupující povinen upustit od zpracování Zboží a toto reklamované Zboží je Kupující povinen až do vyřízení reklamace uložit odděleně od ostatního Zboží, nedohodne-li se s Prodávajícím jinak. Po uplatnění reklamace je kupující povinen umožnit Prodávajícímu provedení kontroly stavu reklamovaného Zboží z hlediska existence reklamované vady a oprávněnosti uplatnění reklamace a/nebo je povinen na žádost Prodávajícího neprodleně předat Prodávajícímu vzorky reklamovaného Zboží. Poruší-li Kupující uvedené povinnosti, bude Prodávající považovat reklamaci za neoprávněnou.
 4. Reklamace zjevných i skrytých vad budou posuzovány za účasti odpovědných osob za Prodávajícího i Kupujícího. Pokud tito zástupci nedojdou ke shodě ohledně oprávněnosti reklamace, dohodnou se na provedení posudku reklamovaného Zboží třetí osobou, zpravidla akreditovanou zkušebnou. Zkoušky se provádějí na vzorcích Zboží, u kterých je prokazatelné, že jsou z reklamované dodávky.
 5. V případě uznání reklamace, a při jejím řešení dodáním nového Zboží, je Kupující povinen vrátit vadné Zboží Prodávajícímu v místě plnění.
 6. Na jakost zboží se vztahují příslušná ustanovení ČSN EN, případně podnikových norem. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé činností kupujícího, zejména pak za zboží poškozené při vlastní dopravě, manipulaci či nevhodným skladováním.


‌VIII.
Cena zboží, platební podmínky, výhrada vlastnického práva

 1. Cena Zboží a přepravní parita Zboží se sjednává dohodou účastníků bez daně z přidané hodnoty.
 2. Kupní cena je splatná v termínu uvedeném na účetním a daňovém dokladu - faktuře. Lhůtu splatnosti kupní ceny stanoví Prodávající s ohledem na celkový objem objednávek Kupujícího a trvání vzájemných obchodních vztahů.
 3. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na účet Prodávajícího nebo předáním do pokladny Prodávajícího.
 4. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy. Z důvodu prodlení se zaplacením kupní ceny má prodávající právo pozastavit další dodávky Zboží, které vyplývají z jiných smluv uzavřených s Kupujícím, nebo od těchto uzavřených jednotlivých KS s Kupujícím odstoupit.
 5. K přechodu vlastnického práva ke Zboží na Kupujícího dojde teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 6. Kupující není oprávněn kupní cenu za Zboží z jakýchkoli důvodů zadržet, nebo jednostranně vůči Prodávajícímu z jakýchkoliv důvodů započítat.
 7. V případě prodlení se zaplacením vyúčtování prodávajícího (faktury) má Prodávající právo účtovat Kupujícímu zákonný úrok z prodlení.

IX.
Ochrana osobních údajů

 1. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Prodávajícímu v rámci uzavřeného smluvního vztahu založeného rámcovou KS nebo jednotlivou KS či v souvislosti s plněním těchto smluv, je Prodávající oprávněn zpracovávat z právní titulu „plnění uzavřené smlouvy" i bez souhlasu Kupujícího. Ostatní podmínky ochrany osobních údajů jsou uveřejněné na www.nypro.cz v rámci dokumentu Zásady ochrany osobních údajů. Kupující potvrzuje, že se s obsahem tohoto dokumentu seznámil.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. K řešení sporů, vyplývajících z jednotlivé KS a/nebo rámcové KS uzavřené mezi Smluvními stranami, které nebudou urovnány dohodou obou Smluvních stran, je místně příslušný soud podle adresy prodávajícího (tzv.prorogace).
 2. Tyto Podmínky se vztahují na veškeré dodávky Zboží sjednané mezi Smluvními stranami po jejich vydání.
 3. Tyto Podmínky platí a jsou účinné od 21. 5. 2018.

Malé Svatoňovice dne 14. 5. 2018.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Napište si o cenu hutního materiálu!

Informace o ochraně osobních údajů

Pro rychlejší komunikaci, prosím, uveďte rozměry (výška, tloušťka, délka atd.) množství a místo dodání.

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do jednoho pracovního dne. Většinou to ale bývá do pár hodin.

* Nutné vyplnit